AMDCpu主板对应大全
AM1接口主板
支持的CPU:AMD Athlon X4 845、AMD Athlon X4 835、AMD Athlon X4 830、AMD Athlon X4 825、AMD Athlon X4 815、AMD Athlon X4 810、AMD Athlon X4 750K、AMD Athlon X4 740、AMD Athlon X4 730、AMD Athlon X4 720、AMD Athlon X4 710、AMD Athlon X4 631、AMD Athlon X4 630、AMD Athlon X4 625、AMD Athlon X4 620、AMD Athlon X4 610、AMD Athlon X4 605、AMD Athlon X4 535、AMD Athlon X4 530、AMD Athlon X4 515、AMD Athlon X4 510、AMD Athlon X4 505、AMD Athlon X4 435、AMD Athlon X4 430、AMD Athlon X4 425、AMD Athlon X4 420、AMD Athlon X4 415、AMD Athlon X4 410、AMD Athlon X4 335、AMD Athlon X4 330、AMD Athlon X4 325、AMD Athlon X4 320、AMD Athlon X4 315、AMD Athlon X4 310、AMD Athlon X2 300G、AMD Athlon X2 300E、AMD Athlon X2 240、AMD Athlon X2 210、AMD Athlon X2 190
芯片组:AMD A68H、AMD A68M、AMD A58
AM2接口主板
支持的CPU:AMD Athlon 64 X2 6000+、AMD Athlon 64 X2 5600+、AMD Athlon 64 X2 5400+、AMD Athlon 64 X2 5200+、AMD Athlon 64 X2 5000+、AMD Athlon 64 X2 4800+、AMD Athlon 64 X2 4600+、AMD Athlon 64 X2 4400+、AMD Athlon 64 X2 4200+、AMD Athlon 64 X2 4000+、AMD Athlon 64 X2 3800+、AMD Athlon 64 X2 3600+、AMD Athlon 64 X2 3400+、AMD Athlon 64 X2 3200+、AMD Athlon 64 X2 3000+、AMD Athlon 64 X2 2800+、AMD Athlon 64 X2 2600+、AMD Athlon 64 X2 2400+、AMD Athlon 64 X2 2200+、AMD Athlon 64 X2 2000+、AMD Athlon 64 X2 1800+、AMD Athlon 64 X2 1600+、AMD Athlon 64 X2 1400+
芯片组:AMD 480X、AMD 570X、AMD 550X
AM2+接口主板
支持的CPU:AMD Phenom II X4 965、AMD Phenom II X4 955、AMD Phenom II X4 940、AMD Phenom II X4 925、AMD Phenom II X4 910、AMD Phenom II X4 905、AMD Phenom II X4 810、AMD Phenom II X4 805、AMD Phenom II X3 720、AMD Phenom II X3 710、AMD Phenom II X3 705、AMD Phenom II X2 565、AMD Phenom II X2 555、AMD Phenom II X2 550、AMD Phenom II X2 545、AMD Phenom II X2 535、AMD Phenom II X2 520、AMD Phenom II X2 510、AMD Phenom II X2 505、AMD Athlon II X4 650、AMD Athlon II X4 640、AMD Athlon II X4 635、AMD Athlon II X4 630、AMD Athlon II X4 620、AMD Athlon II X4 610、AMD Athlon II X4 605、AMD Athlon II X4 510、AMD Athlon II X4 505、AMD Athlon II X3 455、AMD Athlon II X3 450、AMD Athlon II X2 270、AMD Athlon II X2 260、AMD Athlon II X2 250、AMD Athlon II X2 240、AMD Athlon II X2 210、AMD Athlon II X2 200
芯片组:AMD 790X、AMD 780G、AMD 760G
AM3接口主板
支持的CPU:AMD Phenom II X6 1100T、AMD Phenom II X6 1090T、AMD Phenom II X6 1075T、AMD Phenom II X6 1055T、AMD Phenom II X4 985、AMD Phenom II X4 970、AMD Phenom II X4 965、AMD Phenom II X4 955、AMD Phenom II X4 940、AMD Phenom II X4 925、AMD Phenom II X4 910、AMD Phenom II X4 905、AMD Phenom II X4 810、AMD Phenom II X4 805、AMD Phenom II X4 720、AMD Phenom II X4 710、AMD Phenom II X4 705、AMD Phenom II X3 720、AMD Phenom II X3 710、AMD Phenom II X3 705、
AMD Phenom II X2 565、AMD Phenom II X2 555、AMD Phenom II X2 550、AMD Phenom II X2 545、AMD Phenom II X2 535、AMD Phenom II X2 520、AMD Phenom II X2 510、AMD Phenom II X2 505、AMD Athlon II X4 650、AMD Athlon II X4 640、AMD Athlon II X4 635、AMD Athlon II X4 630、AMD Athlon II X4 620、AMD Athlon II X4 610、AMD Athlon II X4 605、AMD Athlon II X4 510、AMD Athlon II X4 505、AMD Athlon II X3 455、AMD Athlon II X3 450、AMD Athlon II X2 270、AMD Athlon II X2 260、AMD Athlon II X2 250、AMD Athlon II X2 240、AMD Athlon II X2 210、AMD Athlon II X2 200
芯片组:AMD 990FX、AMD 990X、AMD 970
AM3+接口主板
支持的CPU:AMD FX-9590、AMD FX-9370、AMD FX-8350、AMD FX-8320、AMD FX-8300、AMD FX-8150、AMD FX-8120、AMD FX-8100、AMD FX-6350、AMD FX-6300、AMD FX-6200、AMD FX-4350、AMD FX-4330、AMD FX-4300、AMD FX-4170、AMD FX-4130、AMD FX-4100、AMD Athlon X4 760K、AMD Athlon X4 750K、AMD Athlon X4 750、AMD Athlon X4 740、AMD Athlon X4 730、AMD Athlon X4 720、AMD Athlon X4 7

点赞 (7513) 收藏 (7513)

电脑怎么强制格式化硬盘

6个机箱风扇最佳布局

微星老主板怎么超频

效果最好的cpu散热器

win10如何查看内存频率